Erottuvuus, johdonmukaisuus, jatkuvuus

Dynaaminen brändi koostuu kolmesta komponentista; järjestä, tunteesta ja kohderyhmän tuntemisesta. Jokaisella on oma, tärkeä roolinsa viestittäessä yrityksen arvoja, tarinaa ja sen filosofiaa. Onnistuneen brändinrakennuksen perusperiaatteita ovat erottuvuus, johdonmukaisuus ja jatkuvuus.

Järki
Järki, rationaalisuus, sisältää ne konkreettiset asiat, mitä brändi edustaa: tuotteen tai palvelun ja koko toiminta-ajatuksen, sen mitä yritys tarjoaa. Tämä on looginen osa brändiä: tuotteen tai palvelun konkreettiset osat: tuotevaihtoehdot, ominaisuudet, hyödyt ja hinta.

Tunne
Siinä missä järki ohjaa yleisiä ostotarpeita, tunne saa päätymään juuri nimenomaisen yrityksen asiakkaaksi. Tunne ohjaa ja motivoi asiakasta ostamaan tietyn merkkisen tuotteen ja pysymään valitulle brändille uskollisena. Tämä on tunteiden valtakuntaa, aistikokemuksia ja mielikuvia. Tieto yhdistyy tunteeseen ja yhdessä ne muodostavat kokonaismielikuvan yrityksestä, tuotteista ja palveluista. Mielikuva muuttuu todeksi ihmisten mielissä.

Kohderyhmän tunteminen
Kulttuurinen komponentti räätälöi brändin kohderyhmän käyttämään kieleen, arvoihin ja tyyliin. Eri viiteryhmien Ihmiset kokevat saman viestin eri lailla. Ikä, sukupuoli, kulttuuritausta ja sosioekonominen asema vaikuttavat viestin kokemiseen. Brändin tulee puhua samaa kieltä ja jakaa samat arvot kohderyhmänsä kanssa. Näin brändi liikuttaa oikeita tunteita ja saa ihmiset toimimaan halutulla tavalla.

Muita artikkeleita